rekonwersja

Rekonwersja

Kursy w ramach rekonwersji

Rekonwersja żołnierzy zawodowych, którzy przeszli lub mają zamiar przejść na emeryturę, jest procesem polegającym na ich przekwalifikowaniu zawodowym i umożliwia im zdobycie nowych umiejętności zawodowych.

Wsparcie finansowe na szkolenia realizowane w ramach rekonwersji przysługuje każdemu żołnierzowi. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2011 roku, wsparcie finansowe jest uzależnione od stażu pełnionej służby.

Zadania związane z rekonwersją żołnierzy zawodowych relizowane są przez Departament Spraw Socjalnych MON, który nadzoruje proces przyznawania rekonwersji w całym Ministerstwie Obrony Narodowej. W przeważającej więszkości, wszelkie kwestie związane z rekonwersją załatwiane są między Wojskowym Biurem Emerytalnym przy wojewódzkim WKU, a zainteresowanym żołnierzem.

Zapisz się na kurs nurkowania w ramach rekonwersji

Posiadamy wszelkie uprawnienia szkoleniowe oraz wpisy do rejestrów jednostek szkoleniowych, na mocy których możemy pełnoprawnie przeprowadzać kursy. Osoby korzystające z rekonwersji mogą wybierać dowolne krusy nurkowania spośród naszej oferty. Rekonwersja daje nam również możliwość rozliczenia się w formie bezgotówkowej bezporśrednio z Wojskowym Biurem Emerytalnym.

W ramach rekonwersji żołnierzy zawodowych przeprowadziliśmy już bardzo dużo szkoleń. Znamy procedury przez które musimy przejść, aby móc wyszkolić osobę korzystającą z rekonwersji. Pomagamy również wypełnić wszelkie dokumenty, niezbędne do uzyskania świadczenia. Po przeprowadzonym szkoleniu wystawiamy certyfikaty oraz stosowne oświadczenia i dokumenty, które następnie należy przedłożyć do jednostki przydzielającej świadczenie z tytułu rekonwersji.

rekonwersja kurs
Kurs nurkowania w ramach rekonwersji zawodowej żołnierzy.

Dla kogo rekonwersja?

Na tyle na ile to jest możliwe, postaram się co nieco bardziej przytoczyć temat związany z kursami w ramach rekonwersji, w oparciu o akty prawne. Zgodnie z obecnymi Ustawami i rozporządzeniami rekonwersja kadr może być podejmowana wobec:

 • żołnierzy zwalnianych i zwolnionych z zawodowej służby wojskowej,
 • małżonków żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych.

Akty prawne normujące działalność rekonwersyjną: 

Zgodnie z w/w aktami prawnymi rekonwersja z zakresu, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych lub pośrednictwa pracy przysługuje na 6 miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej.

Z kolei rekonwersja z zakresu przekwalifikowania zawodowego przysługuje w ciągu 2 lat przed odejściem z wojska oraz 2 lata po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej. To właśnie w ramach przekwalifikowania zawodowego przeprowadzamy kursy nurkowania w ramach rekonwersja żołnierzy zawowodych.

Żołnierzowi zawodowemu i byłemu żołnierzowi zawodowemu pokrywa się:

 • koszty przekwalifikowania zawodowego,
 • przejazdy z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia, w którym następuje przekwalifikowanie zawodowe, lub do miejsca odbywania praktyki,
 • zakwaterowania w okresie przekwalifikowania zawodowego lub odbywania praktyki zawodowej.
Rekonwersja 1szkoła nurkowania kraków
Rekonwersja żołnierzy zawodowych.

Rekonwersja jaka kwota dla żołnierza?

Na dzień pisania tego artykułu, z pozyskanych informacji wynika, że świadczenie pieniężne w ramach rekonwersji jest regulowane przez Ustawę z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r., nr 113 poz. 745).

Zgodnie z jej treścią pomoc z tytułu rekonwersja żółnierzy zawodowych wynosi 75% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym żołnierz zawodowy, były żołnierz zawodowy lub zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy. Koszty przekwalifikowania zawodowego wynoszą:

 • po 4 latach służby wojskowej – 100%  (2737,50 zł)
 • po 9 latach służby wojskowej – 200% (5475 zł)
 • po 15 latach służby wojskowej – 300% (8212,50 zł)

 W ramach pomocy mogą być pokrywane koszty:

 • przekwalifikowania zawodowego
 • do 20 przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia i z powrotem (jeżeli odległość przekracza 50 km w jedną stronę)
 • zakwaterowania (do 30 noclegów) w okresie przekwalifikowania zawodowego lub odbywania praktyki zawodowej

Dzięki rekonwersji Wojsko Polskie realizuje politykę personalną Sił Zbrojnych RP. Można powiedzieć, że jest to obowiązek Państwa wobec żołnierzy, mający na celu utrzymanie wysokowykształconej kadry, głównie w instytucjach militarnych i adminsitracji państwowej. Proces rekonwersji jest pewnego rodzaju mobilizacją żołnierzy, do poszukiwania nowego zajęcia i utrzymania ich aktywności zawodowej na rynku pracy.

0 komentarze/y

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *